Półkolonie językowe we Wrocławiu 2020
  • półkolonie językowe Lektora

Warunki uczestnictwa w półkoloniach językowych LEKTORA

I

LEKTOR zobowiązuje się do organizacji półkolonii językowych zgodnie z ofertą, warunkami uczestnictwa i danymi z karty zgłoszeniowej.
II

Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się z poniższymi warunkami uczestnictwa, wypełnieniu karty zgłoszeniowej (umowy) oraz po wpłaceniu pierwszej raty lub całosci opłaty za półkolonię przez uczestnika lub jego prawnego opiekuna.
III

Aby zostać uczestnikiem półkolonii językowej należy dostarczyć na adres LEKTORA wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz dokonać wpłaty na konto LEKTORA należności za półkolonię. Należy również przesłać lub wypełnić na naszej stronie internetowej test kwalifikacyjny, który należy rozwiązać samodzielnie, aby zapewnić sobie miejsce w grupie na swoim poziomie zaawansowania.
IV

Opłatę za półkolonię należy wnieść w następujących ratach: I ratę 350 zł przy zapisie, II ratę 275 zł na 1 tydzień przed rozpoczęciem turnusu. Po otrzymaniu pełnej opłaty LEKTOR prześle na adres mailowy uczestnika skierowanie na półkolonię. Opłat należy dokonywać na:

Szkoła Języków Obcych LEKTOR
ul. Oławska 25
50-123 WROCŁAW

Nr konta:
54 1600 1156 0004 0606 3374 5001

V

Rezygnacja z udziału w półkolonii wymaga formy pisemnej. Uczestnik ponosi następujące koszty w przypadku odstąpienia od umowy:
do 10 dni przed imprezą 100 zł,
od  9 do 5 dnia przed imprezą 50% ceny imprezy,
w terminie krótszym niż 4 dni lub w przypadku nie stawienia się na półkolonię nie przysługuje zwrot opłaty

VI

LEKTOR nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez uczestnika rzeczy osobistych w szczególności za telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i pozostały wartościowy sprzęt i ich eksploatację przez innych uczestników półkolonii.
LEKTOR nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania półkolonii, które powstały wskutek działania przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki oraz inne siły wyższe a także wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków czy utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela.

VII

Uczestnik półkolonii zobowiązuje się brać udział w całym programie półkolonii, stosować się do poleceń wychowawców, lektorów i ratownika, kąpać się wyłącznie pod nadzorem wychowawcy i ratownika w miejscach do tego wyznaczonych, pokryć ewentualne szkody, zaistniałe wskutek swojego działania na jego terenie lub w innych miejscach, nie przeszkadzać innym w wypoczynku. W przypadku naruszenia powyższych punktów w skrajnych przypadkach uczestnik może zostać wydalony z półkolonii bez zwrotu opłaty za półkolonię. Wszelkie koszty związane z powrotem obciążają uczestnika lub jego opiekuna prawnego.

VIII

Uczestnik lub jego prawny opiekun wyraża zgodę na umieszczenie przez LEKTORA grupowych zdjęć z uczestnikiem na stronie internetowej LEKTORA , w mediach społecznościowych i w katalogu z ofertą.

IX

Ewentualne reklamacje należy składać w formie pisemnej do siedmiu dni po zakończeniu półkolonii.

X

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

XI

Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w sądzie Powszechnym we Wrocławiu.

XII

DANE OSOBOWE
Szkoła Języków Obcych LEKTOR informuje, że:
• Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Szkoła Języków Obcych LEKTOR s.j. z siedzibą przy ul. Oławskiej 25, we Wrocławiu 50-123,
• Celem zbierania danych jest realizacja usługi określonej przez klienta.
• Odbiorcami danych osobowych w celu realizacji usługi są także lektorzy realizujący zajęcia i opiekunowie sprawujący opiekę nad uczestnikami oraz zewnętrzna firma prowadząca rachunkowość na zlecenie Administratora danych oraz zewnętrzne firmy administrujące systemami informatycznymi potrzebnymi do prowadzenia szkoły językowej na zlecenia Lektora.
• Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Każda osoba, która korzysta z usług Szkoły Języków Obcych LEKTOR w celu realizacji usługi podaje następujące dane osobowe:
1. Imię i nazwisko – jako podstawowa informacja identyfikacyjna.
2. Telefon kontaktowy – w celu przekazywania informacji związanych bezpośrednio z bieżącą realizacją usługi, którą dana osoba jest zainteresowana.
3. E-mail kontaktowy – w celu przesyłania informacji w sprawach organizacyjnych, oraz kolejnych propozycji związanych z nauką języka obcego.
4. Wiek -  informacja konieczna do właściwej kwalifikacji do odpowiedniej grupy.
5. Adres zamieszkania – w celu wystawienia faktury za usługę. Podanie tych danych jest obowiązkowe i zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji usługi.
6. Pesel -  w celu wykupienia polisy ubezpieczeniowej i udzelenia pomocy medycznej podczas trwania półkolonii.
7. Informacje o stanie zdrowia, przebytych chorobach, przyjmowanych lekach i przebytych szczepieniach - w celu sprawowania odpowiedniej opieki nad uczestnikiem i udzelenia pomocy medycznej podczas trwania półkolonii.

 

 

 

Zapisz dziecko na półkolonie na lato 2020

Aby zarezerwować półkolonie dla dziecka , prosimy:

             Test 6-10 lat

             Test 11-14 lat

  • wpłacić pierwszą ratę w wysokości 350 zł lub całość opłaty ....

Zapisz dziecko

Opłat należy dokonywać na:

Szkoła Języków Obcych LEKTOR
ul. Oławska 25
50-123 WROCŁAW

Nr konta: 54160011560004060633745001

tel. (071) 372 52 92
email: biuro@lektor.com.pl