Obozy, kolonie językowe - karta zgłoszeniowa 2021

Karta zgłoszeniowa (Umowa)

Wypełnij kartę zgłoszeniową online i wyślij, następnie wydrukuj i przyślij do LEKTORA także pocztą tradycyjną z podpisem rodzica / opiekuna prawnego (wymóg Kuratorium).
Kopia wypełnionej karty przyjdzie na Pani/Pana maila podanego poniżej w karcie zgłoszeniowej.

 

Umowa zawierana jest między Lektor Travel sp. z o.o . ul. Oławska 25 we Wrocławiu a:

Dane uczestnika

Dane dotyczące wyjazdu

Informacje o stanie zdrowia uczestnika

    Czy dziecko było szczepione przeciwko (jeśli tak, podać rok szczepienia):

Umowa zawierana jest między LEKTOR Travel sp. z o.o. ul. Oławska 25 we Wrocławiu i

Jestem zdecydowany na udział w kolonii/ obozie i zobowiązuję się dokonać wpłaty za wyjazd w ciągu 5 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia rezerwacji oraz do wysłania wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z testem.

Warunki uczestnictwa w obozach/ koloniach

Oświadczam,
że zapoznałem/-am się z ramowym programem oraz warunkami uczestnictwa, które stanowią część integralną umowy o udziale mojego dziecka w obozie / kolonii w:

w terminie

Oświadczam, że akceptuję program pobytu i warunki uczestnictwa, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Oświadczam także, że podałem/-am wszystkie znane mi ważne informacje zdrowotne potrzebne do zapewnienia mojemu dziecku właściwej opieki podczas pobytu na obozie/kolonii.