Tłumaczenia Wrocław - regulamin tłumaczeń
  • tłumaczenia Wrocław

Regulamin wykonywania usług tłumaczeniowych Biura Tłumaczeń LEKTOR

§ 1 Wstęp 1.Przedstawione poniżej warunki wykonywania usług tłumaczeniowych, zwane Regulaminem, stanowią umowę pomiędzy Zleceniodawcą a  LEKTOR Travel  sp. z o.o..,działającą  pod marką Biuro Tłumaczeń LEKTOR, zwaną w dalszej części LEKTOR.
2.Zlecając tłumaczenie Zleceniodawca akceptuje wszystkie warunki Regulaminu.
3. Do spraw nieustalonych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 2 1.Zleceniodawca  gwarantuje i ponosi pełną odpowiedzialność za to, że tekst przekazany do tłumaczenia pisemnego lub treść rozmów podczas tłumaczenia ustnego nie naruszają praw osób trzecich,  w tym praw autorskich, przepisów patentowych.
2.Zleceniodawca zapewnia, że tekst przekazany do tłumaczenia nie zawiera błędów i niejasności, w tym błędów stylistycznych, które mogą wpływać na wykonanie tłumaczenia. W przypadku wystąpienia błędów, niejasności i niespójności w tekście przekazanym do tłumaczenia LEKTOR nie bierze odpowiedzialności za jakość tłumaczenia.
3.W przypadku, gdy Zleceniodawca chce dostosować słownictwo w tłumaczonym dokumencie lub podczas wykonywania tłumaczenia ustnego  do terminologii  używanej w firmie Zleceniodawcy, musi dostarczyć Lektorowi wraz z drukiem zlecenia zestawienie słownictwa, które należy uwzględnić.
4. W przypadku tłumaczeń ustnych Zleceniodawca musi przekazać LEKTOROWIi materiały źródłowe, teksty wystąpień i inne materiały potrzebne do przygotowania się tłumacza do wykonania zlecenia.
§ 3 Procedura realizacji tłumaczenia pisemnego
1.Zleceniodawca przekazuje do wyceny LEKTOROWI tekst/dokument do przetłumaczenia.
2.Pracownik LEKTORA wycenia wartość zlecenia i przekazuje Zleceniodawcy druk zlecenia, gdzie określa się parametry tłumaczenia (tłumaczenie standardowe lub przysięgłe,  język na jaki ma zostać wykonany przekład, przewidywana liczba stron dokumentu w wersji przetłumaczonej, termin wykonania zlecenia, tryb wykonania zlecenia - zwykły, ekspresowy, superekspresowy, ewentualna dopłata za język specjalistyczny, uwagi Zleceniodawcy).
3.Opłata za tłumaczenie wyliczana jest wg liczby stron tekstu w języku docelowym.
4.Po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę warunków zlecenia określonych w druku zlecenia Zleceniodawca przekazuje (przesyła faxem lub mailem w formie scanu) LEKTOROWI podpisany druk zlecenia wraz z dokumentem do przetłumaczenia.
5.Zleceniodawca opłaca zaliczkę w wysokości uzgodnionej z pracownikiem LEKTORA. Zaliczka może nie zostać pobrana od stałych Zleceniodawców, którzy zlecają tłumaczenia na bazie stałej umowy współpracy.
6.Po otrzymaniu druku zlecenia i zaliczki od Zleceniodawcy Lektor przystępuje do realizacji zlecenia wg warunków określonych w druku zlecenia. Termin realizacji zlecenia liczony jest od następnego dnia roboczego po przekazaniu druku zlecenia i dokumentów do przetłumaczenia oraz po wpłacie zaliczki.
7.Po wykonaniu tłumaczenia LEKTOR rozlicza koszt tłumaczenia na podstawie faktycznej liczby przetłumaczonych stron i przekazuje Zleceniodawcy tłumaczenie.
8.Zleceniodawca dokonuje opłaty za tłumaczenie przy odbiorze z uwzględnieniem wcześniejszej zaliczki. W przypadku stałej umowy współpracy opłata za tłumaczenie następuje po otrzymaniu tłumaczenia przez Zleceniodawcę.
9.Tłumaczenie standardowe wysyłane jest w formie elektronicznej (mailem) lub innej, jeśli zostało to określone w druku zlecenia. Tłumaczenie przysięgłe przekazywane jest w formie wydruku i jest opatrzone pieczęciami tłumacza przysięgłego.
10. Zleceniodawca ponosi koszty związane z niestandardową formą przekazania tłumaczenia (kurier, przesyłki ekspresowe).
§ 4 Procedura realizacji tłumaczenia ustnego
1.Zleceniodawca przekazuje LEKTOROWI konieczne informacje do wyceny tłumaczenia ustnego (termin i miejsce tłumaczenia, języki obce potrzebne do tłumaczenia, tryb tłumaczenia: konsekutywny lub symultaniczny, sprzęt do tłumaczen symultanicznych – jeśli jest  potrzebny).
2.Tłumaczenie symultaniczne wymaga pracy 2 tłumaczy jednocześnie w specjalnej kabinie tłumacza wraz ze sprzętem. Na życzenie Zleceniodawcy LEKTOR zapewni sprzęt do realizacji tłumaczenia symultanicznego.
3.Pracownik LEKTORA wycenia wartość zlecenia i przekazuje Zleceniodawcy druk zlecenia, gdzie określa się zamówione parametry tłumaczenia i wartość usługi.
4.Po zaakceptowaniu warunków Zleceniodawca przesyła podpisany druk zlecenia i dokonuje opłaty zaliczki w wysokości ustalonej z pracownikiem LEKTORA.
5.Opłata za tłumaczenie ustne rozliczana jest wg ilości godzin tłumaczenia plus opłata za sprzęt do tłumaczenia symultanicznego, jeśli jest on zamawiany.
6.Czas pracy tłumacza liczony jest od czasu rozpoczęcia tłumaczenia zamówionego przez Zleceniodawcę do momentu zwolnienia tłumacza z wykonywania zlecenia.
7.Przerwy w tłumaczeniu ( np. przerwa kawowa, czas przejazdu) wliczone są w czas pracy tłumacza. Każda rozpoczęta godzina pracy tłumacza liczona jest jako pełna, zrealizowana godzina. Czas pracy tłumacza zostaje potwierdzony przez Zleceniodawcę podczas tłumaczenia w protokole z realizacji zlecenia.
8.Po wykonaniu zlecenia LEKTOR rozlicza koszt tłumaczenia na podstawie faktycznej liczby godzin tłumaczenia. Zleceniodawca dokonuje opłaty za tłumaczenie z uwzględnieniem wcześniejszej zaliczki.
`§ 5 Dodatkowe prace graficzne na dokumencie tłumaczonym, wykraczające poza usługę tłumaczenia podlegać będą uzgodnieniom pomiędzy LEKTOREM a Zleceniodawcą.
§ 6 LEKTOR może odmówić wykonania tłumaczenia, gdy tekst źródłowy lub treść tłumaczonych rozmów zawierają treści niezgodne z prawem lub treści nieetyczne i niemoralne.
§ 7 1.LEKTOR oświadcza, że wszystkie przekazane do tłumaczenia dokumenty, jak i treść rozmów podczas tłumaczeń ustnych traktowane są jako poufne z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych np. informacje dostępne w internecie, artykuły prasowe.
2.Informacje przekazane przez Zleceniodawcę nie będą ujawnione osobom trzecim, chyba że przepisy prawa bezwzględnie wymagają ujawnienia takich treści.
3.Na życzenie Zleceniodawcy LEKTOR może podpisać dodatkowe zobowiązanie do zachowania poufności tłumaczenia.
§ 8 1.Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za wykonane usługi tłumaczenia gotówką po wykonaniu tłumaczenia przy odbiorze tłumaczenia lub przelewem w terminie 7 dni od daty wykonania tłumaczenia.
2.W przypadku braku opłaty za wykonanie tłumaczenia i konieczności zaangażowania firmy windykacyjnej lub prawniczej w ściągnięcie zapłaty  Zleceniodawca zgadza się ponieść koszty związane z pracą firm windykacyjnych lub prawniczych.
§ 9 LEKTOR gwarantuje wykonanie usług tłumaczeń pisemnych, jak i ustnych na najwyższym poziomie i  dołoży wszelkich starań, aby wykonane usługi spełniły wymagania Zleceniodawcy.
§ 10 Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością LEKTORA do momentu całkowitego uregulowania należności za tłumaczenie ze strony Zleceniodawcy.
§ 11 W przypadku rezygnacji Zleceniodawcy ze zlecenia przed jego rozpoczęciem lub w trakcie jego trwania, Zleceniodawca ponosi koszty części faktycznie wykonanego zlecenia, ale nie mniej niż 30% wartości zlecenia.
§ 12 1.LEKTOR przyjmuje do bezpłatnej korekty wszelkie wady i usterki w przetłumaczonym tekście powstałe z jego winy i zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty wykonania tłumaczenia.
2.Reklamowane słowa lub fragmenty tekstu przetłumaczonego powinny być podane przez Zleceniodawcę w formie pisemnej.
3.Po 7 dniach od przekazania tłumaczenia Zleceniodawcy reklamacje nie będą uwzględniane.
§13 LEKTOR ogranicza swoją maksymalną odpowiedzialność za wykonane tłumaczenie do wartości netto wykonanego zlecenia lub do wartości podanej w druku zlecenia, jeśli została ona tam wyszczególniona.
§14 Zleceniodawca zobowiązuje się do niezlecania tłumaczeń bezpośrednio z pominięciem usług LEKTORA tłumaczom, którzy wykonywali zlecenia dla Zleceniodawcy w ramach usług LEKTORA
§15 Dane osobowe
LEKTOR Travel informuje a Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest LEKTOR Travel sp z o o  z siedzibą przy ul. Kazimierza Wilekiego 27, we Wrocławiu 50-077,
2. Celem zbierania danych jest realizacja usługi określonej przez Zleceniodawcę.
3. Odbiorcami danych osobowych w celu realizacji usługi są także tłumacze realizujący zajęcia oraz zewnętrzna firma prowadząca rachunkowość na zlecenie Administratora danych oraz zewnętrzne firmy administrujące systemami informatycznymi potrzebnymi do prowadzenia usług tłumaczeń na zlecenia LEKTOR Travel.
4. Zleceniodawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Każda osoba, która korzysta z usług LEKTOR Travel sp z o o w celu realizacji usługi podaje następujące dane osobowe:
1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy– jako podstawowa informacja identyfikacyjna.
2. Telefon kontaktowy – w celu przekazywania informacji związanych bezpośrednio z bieżącą realizacją usługi, którą dana osoba jest zainteresowana.
3. E-mail kontaktowy – w celu przekazywania informacji związanych bezpośrednio z bieżącą realizacją usługi
4. Adres zamieszkania – w celu wystawienia faktury za usługę. Podanie tych danych jest obowiązkowe i zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji usługi.